Táblaobjektum tranzakció kezeléssel

Dr. Vermes Mátyás1

2000. június 1.

1.  Példa a használatra
2.  Új függvények
    2.1.  tranBegin()
    2.2.  tranRollback(tx)
    2.3.  tranCommit(tx)
    2.4.  tranSynchronizeRecord(table,lockflag)
3.  Navigálás, láthatóság
4.  Módosítások, törlés
5.  Append
6.  Korlátok
7.  Debug funkció
8.  Gyakorlat
9.  Megjegyzések

1.  Példa a használatra

     begin sequence
         tx:=tranBegin()
         ...
         1-könyvelés
         ...
         2-könyvelés
         ...
         tranCommit(tx)
     recover
         tranRollback(tx)
     end sequence

Ha a könyvelések során valamilyen hiba keletkezik (pl. nem lockolható egy rekord, nincs fedezet, nincs árfolyam, nem található egy számla, stb.), akkor csak egy break-et kell végrehajtani, és a félig sikerült könyveléseknek nyoma sincs az adatbázisban. Akkor is ez a helyzet, ha CTRL-C-t nyomnak, vagy, ha elszáll a program. A fenti tranzakció elvileg csak úgy vezethet inkonzisztens adatbázistartalomhoz, ha a lefagyás a könyvtári tranCommit végrehajtása alatt következik be.

Az összes módosítás a memóriában tárolódik mindaddig, amíg végül tranCommit ki nem írja az adatbázisba. Mivel commit előtt a módosítások nem íródnak a lemezre, azok csak a tranzakciót végző processz számára láthatók, idegen processzek számára nem. A processz a saját tranzakciójának részeredményeit látja, ezért a tranzakció többször is érintheti ugyanazt a rekordot, pl. az egymás utáni könyvelések összegei megfelelően fognak halmozódni a számlán.

2.  Új függvények

2.1.  tranBegin()

tranBegin() egy számot ad, ami a tranzakció indexe a tranzakciókat tároló stackben (array). A továbbiakban tranBegin() és tranCommit() között:

2.2.  tranRollback(tx)

tranRollback(tx) eldobja azokat a változásokat, amik a tx azonosítójú tranzakció kezdete óta történtek. Ha nem marad aktív tranzakció, akkor elengedi a lockokat, egyébként minden lockot megtart. Ha tx==NIL, akkor a legutolsó tranzakciót dobja el, ha tx==1, akkor minden tranzakciót eldob. A tranzakció után pontosan azok a lockok maradnak meg, amik a tranzakció előtt is megvoltak.

2.3.  tranCommit(tx)

Befejezi (leveszi a stackről) a tx tranzakciót, és a tx után indított tranzakciókat. Ha tx==NIL, akkor a legutolsó tranzakciót fejezi be. Ha nem marad aktív tranzakció, akkor kiírja a függőben lévő módosításokat, és minden lockot elenged. A tranzakció után pontosan azok a lockok maradnak meg, amik a tranzakció előtt is megvoltak.

2.4.  tranSynchronizeRecord(table,lockflag)

Tranzakció közben lemezre írja a table aktuális rekordját. Olyankor használjuk, amikor egy közös számláló tartalmát, pl. ugyszam(), vagy egy új egyedi kulcsot, pl. tabInsert(), láhatóvá akarunk tenni a többi program számára. Ha a lockflag értéke .t., akkor elengedi a szinkronizált rekord lockját (minden más lockot megtart). Az ügyszámot tartalmazó rekordot célszerű rögtön elengedni, máskülönben a tranzakció teljesen sorbaállítaná a konkurens programokat.

3.  Navigálás, láthatóság

A tranzakcióban keletkezett változások tranCommit előtt még nincsenek kiírva az adatbázisba, ezért az új adatok csak a tranzakciót végző processz számára láthatók. Mivel az indexek sincsenek módosítva, azért a tranzakció közbeni navigálás, mindig a tábla tranzakció előtti állapotának megfelelő eredménnyel jár. Ennek következményeként bizonyos algoritmusok, amik a kiírt adat visszakeresésén alapulnak nem működnek tranzakcióban. A klibraryban lévő ugyszam() és a tabInsert() függvények azonnal láthatóvá teszik az új rekordot egy tranSynchronizeRecord() hívással.

A tranzakciós navigálás plusz feladata, hogy fel kell ismerni a tranzakcióban módosított rekordokat, és a legfrissebb verzióval helyettesíteni kell a lemezen található adatokat. Eközben el kell igazodni az eredetileg is törölt állapotú, a tranzakció közben törlődött és a kifilterezett rekordok között. A navigálás algoritmusa tranzakcióban a következő:

  1. A tranzakció kezdete előtt érvényes indexállapot szerint keres,

  2. ha a talált rekord törölt, továbblép, ameddig nem törölt rekordra ér,

  3. ha a rekordnak van tranzakcióban módosult verziója, azt behelyettesíti,

  4. ha a (helyettesített) rekord törölt, vagy kifilterezett, akkor továbblép.

4.  Módosítások, törlés

A rendszer rekordmódosításkor tranzakcióban, vagy azon kívül egyformán megköveteli a rekordlockot. Ha az elmaradna, runtime error keletkezik. Az rlock metódus tranzakcióban nem törli a többi rekordlockot.

A törlés megegyezik egy olyan módosítással, ami a deleted mezőt true-ra állítja, és (kompatibilitási okból) eggyel előrelép. A törölt rekord lockja is megmarad.

5.  Append

Az append kiír a lemezre egy törölt(!) rekordot, az aktuális rekordbufferbe pedig betesz egy normál állapotú (nem törölt) üres rekordot. Ha ezután kitöltjük a rekordot, és később végrehajtjuk a tranCommit()-ot, akkor a rekord kiíródik. Ha a tranzakciót eldobjuk, akkor az adatbázisban megmarad a törölt állapotú rekord. Az új rekord lockolva lesz, az esetleges többi lock megmarad.

A táblaobjektum gotop, gobottom, seek, skip metódusai számára a tranzakcióban appendált (és ezért törölt) rekordok láthatatlanok. Az új rekordokra ezért csak a goto metódussal lehet visszapozícionálni.

A legtöbb bonyodalmat az append megvalósítása okozza, néhány szó a részletekről: A tranzakcióban appendált rekordoknak láthatatlannak kell lennie a többi processz számára, valamit viszont mégis csak ki kell írni, hogy az új rekord recno-t kaphasson. A láthatatlanság két módon érhető el:

A tranzakcióban appendált rekordokat a gotop, gobottom, seek, skip utasítások nem látják, az ilyen rekordokra csak a goto-val lehet rápozícionálni. Az egyes adatbáziskezelőkben a következő a helyzet.

DBFCTX
A tranzakciós append kiír a dbf-be egy rekordot, a dbf header-ben a rekordszám eggyel nő. Az indexek egyáltalán nem módosulnak, ezért, ha az append után közvetlenül egy rollback jönne, akkor a rekordot többé egyáltalán nem lehetne elérni, még goto-val sem, mert a recno index sem mutat rá.

Ha a tranzakción belül goto-t hajtunk végre az új rekordra, akkor a goto megtalálja az új rekord memóriabeli változatát, és azt behelyettesíti. A commit-ban ki fognak íródni az indexek, ami után a rekord a normál navigáció számára is látható lesz.

A tranzakció közben a többi processz számára az új rekord teljesen láthatatlan, azaz még goto-val sem tudnak rápozícionálni.

DATIDX
A tranzakciós append kiír a dat-ba egy törölt állapotú rekordot, aminek csak recno indexe íródik ki. A többi index kiírása szándékosan le van tiltva azáltal, hogy a rekordot nullkey byteokkal töltjük fel. (A Ctree-nek definiálni lehet egy nullkey byteot, ha a kulcsok helyén ezt találja, akkor az indexet nem módosítja.) A recno index kiírását viszont nem lehet elkerülni, mert ezzel kap recno-t az új rekord.

A recno sorrend szerinti navigálás számára azért lesz láthatatlan a rekord, mert a lemezre törölt flaggel írjuk ki. Amikor goto-val rápozícionálunk, akkor behelyettesítődik a memóriában tárolt normál (nem törölt) állapotú rekord. A commit a nem törölt állapotot fogja lemezre írni, a commit elmaradása, vagy rollback esetén a rekord végleg törölt marad.

A recno kiírása miatt az idegen processzek számára az új rekord nem teljesen láthatatlan, ui. goto-val be tudják olvasni a lemezen törölt, kitöltetlen állapotban levő rekordot, ennek azonban nincs nagy gyakorlati jelentősége.

6.  Korlátok

A rendszer a tranzakció közbeni változásokat a memóriában gyűjti egészen a végső tranCommit-ig, ebből adódóan nem képes akármilyen nagy tranzakciót végrehajtani. Kerülendők az olyan tranzakciók, amik egy tábla minden rekordját módosítják, és gyakran OREF overflow2 hibához vezetnek. Ugyanezért a tranzakciókezelésből ki kellett zárni a tömeges módosítást tartalmazó metódusokat. Ha tranzakció közben próbáljuk meg végrehajtani az alábbi műveleteket, runtime errort kapunk:

A tranzakcióban módosult táblára tiltottak az alábbi műveletek:

Egy újonnan nyíló tábla nyilván még nem módosult, tehát nincs akadálya annak, hogy egy könyvelési tranzakció közben megnyissuk pl. a zárlati forgalmak tábláját. Ha viszont ebbe beírtunk egy forgalmi tételt, akkor azt a tranCommit előtt tilos lezárni (vagy újranyitni), mert az megakadályozna egy esetleges későbbi tranRollbacket.

7.  Debug funkció

A tranzakciók különösen megkönnyítik a debugolást. Állítsuk be a TRANCOMMIT=debug környezeti változót, ilyenkor a rendszer minden változást listáz, így azonnal látszik, hogy mit művel a program az adatbázisban.

8.  Gyakorlat

Az itt közölt példaprogram megtalálható a ccctutor/tran directoryban. Fordítsuk le a próba projektet (m script), majd a ccctutor/tran/test directoryban indítsuk el s-et.

#include "table.ch"
#include "_proba.ch"

*****************************************************************************
function main()

local dd

    PROBA:create
    PROBA:open(OPEN_EXCLUSIVE)
    PROBA:zap
    
    //teszt adatbázis

    app("a","Van, aki forrón szereti.")
    app("b","Van, aki forrón szereti.")
    app("c","Van, aki forrón szereti.")
    app("d","Van, aki forrón szereti.")
    
    view("INDULÓ")
 
    tranBegin()
    begin sequence

      PROBA:goto(2); PROBA_TEXT:="Próba szerencse." 
      view("módos1")
      //break(NIL) 

Navigáció közben látjuk a 2-es rekord változását, ha azonban itt kilépnénk (break), akkor az adatbázis eredeti (INDULÓ) állapota maradna meg.

      app("bb","Van, aki forrón szereti.")
      view("app1")
      rec()

Betettünk egy új rekordot, ám az a navigáció közben nem látszik. Csak goto-val lehet rápozícionálni, ahogy az pl. a view() végén lévő PROBA:restore-ral történik. A rec() kiírás mutatja, hogy azért megvan a rekord.

      PROBA:control("field")  //korlátozás feloldva
 
      PROBA:goto(3);  PROBA_TEXT:="Próba szerencse." 
      PROBA:goto(4);  PROBA:delete
      app("cc","Van, aki forrón szereti.")
      tranSynchronizeRecord(PROBA:table)
      app("dd","Van, aki forrón szereti.")
      dd:=PROBA:position
      view("módos2")

Mindenféle módosítás. A törölt rekord kikerül a navigáció látóköréből. A navigáció most sem mutatja az új rekordokat, kivéve, ha azt külön utasítással szinkronizáljuk. A dd kulcsú rekord pozícióját megjegyeztük későbbi használatra.

      PROBA:seek("c")
      PROBA_FIELD:="aaa" 
      view("seek")

A "c" kulcsot átírtuk "aaa"-ra. A navigáció az új kulcsot mutatja, de a régi kulcsnak megfelelő helyen, ui. először megtörténik a pozícionálás a még nem módosult indexekkel, majd az eredményre rátöltődnek a tranzakció közben készült (és a memóriában tárolt) változások.

      PROBA:seek("c"); rec()
      PROBA:seek("aa"); rec()
      PROBA:gobottom(); rec()

Ezek eredménye szintén mutatja, hogy a navigálás az index tranzakció előtti állapotának megfelelő eredményt ad.

      PROBA:goto(dd);  PROBA_TEXT:=upper(PROBA_TEXT)
      //break()

A tranzakcióban létrejött rekordokra goto-val lehet visszapozícionálni és a tartalmukat újra felhasználni. Ha itt break-et csinálnánk, az induló állapothoz képest csak a külön szinkronizált cc rekord volna az eltérés.

      tranCommit()
    recover
      tranRollback()
    end sequence
       
    view("VÉGSŐ")

Kiíródnak a módosítások, aktualizálódnak az indexek, így a navigáció mutatja az eddig rejtett rekordokat is.

    return NIL
    
*****************************************************************************
static function app(fld,txt)    
    PROBA:append
    PROBA_TEXT:=txt 
    PROBA_FIELD:=fld 
    return NIL

*****************************************************************************
static function rec()
    ? PROBA:position, PROBA_FIELD, PROBA_TEXT
    ?
    return NIL

*****************************************************************************
static function view(txt)
local state:=PROBA:save
    ? padr(txt,6),">", PROBA:position 
    PROBA:gotop
    while( !PROBA:eof )
        ? padr(txt,6),">", PROBA:position, PROBA_FIELD, PROBA_TEXT
        PROBA:skip
    end
    ?
    PROBA:restore:=state
    return NIL


*****************************************************************************
static function view0(txt)
local state:=PROBA:save, n
    ? padr(txt,6),">", PROBA:position 
    for n:=1 to PROBA:lastrec
        PROBA:goto(n)
        ? padr(txt,6),">", PROBA:position, PROBA_FIELD, PROBA_TEXT
    next
    ?
    PROBA:restore:=state
    return NIL
 
*****************************************************************************

9.  Megjegyzések

Ez a tranzakciókezelő rendszer az általunk használt táblaobjektumokkal megvalósítható. Hangsúlyozom, hogy a program kifejezetten egyszerű (kevés, az eredeti kódtól jól elkülönülő kiegészítésről van csak szó), ezért bízni lehet abban, hogy sikerül stabilra megcsinálni. Ez az egyszerű tranzakciókezelés a máshol (pl. Oracle) elérhető funkcionalitásnak legalább 90%-át biztosítja, ugyanakkor a hatékonyságban szinte semmi csökkenést nem okoz.


Jegyzetek:

1ComFirm BT.

2A CCC az OREF_SIZE környezeti változóban megadott darabszámú objektumot (stringet, arrayt, kódblokkot) tud tárolni, ha a program ezt túllépi, akkor keletkezik az ismert OREF overflow hiba. OREF_SIZE deafult értéke 8192, ami kis és közepes programokhoz elegendő, de általában legalább 20000-re van beállítva.


Learn Hungarian in Budapest in Ulysses language school. Group and private courses on affordable prices.